میکرومتر اپتیکی دیجیتال

میکرومتر اپتیکی دیجیتال   · ویژگی‌ها: – اندازه‌گیری به روش اپتیکی و در نتیجه غیر تماسی قطعات (بدون تماسی فیزیکی با قطعه) – قابلیت اندازه‌گیری و گزارش بلادرنگ ابعاد قطعات در خطوط تولید – قابلیت اندازه‌گیری هر نوع قطعه (عدم وابستگی به جنس قطعات) – دقت اندازه‌گیری قطعات در سیستم موجود ۴μm± – بازه ابعاد […]