میکرومتر اپتیکی دیجیتال...

میکرومتر اپتیکی دیجیتال   · ویژگی‌ها: – اندازه‌گیری به روش اپتیکی و در نتیجه غیر تماسی قطعات (بدون تماسی فیزیکی با قطعه) – قابلیت اندازه‌گیری و گزارش بلادرنگ ابعاد قطعات [...]