انتشار کتاب پراکندگی امواج الکترومغناطیسی از سطوح ...

کتاب “پراکندگی امواج الکترومغناطیسی از سطوح ناهموار” توسط انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف منتشر شد. در این کتاب که توسط دکتر سید عبدالرضا ترابی استادیار و عضو هیئت علمی [...]