معاون آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف:بخش ق...

مهندس محمد فرخ معاون آموزشی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در چهل و سومین گردهمایی معاونان آموزشی جهاد دانشگاهی، تدوین بیش از صد دوره آموزشی کوتاه مدت و همچنین تدوین و [...]