همایش موقعیت هوش تجاری در کسب و کار و جایگاه آن در...

معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف برگزار می کند: همایش موقعیت هوش تجاری در کسب و کار و جایگاه آن در ایران باتوجه به اهمیت علوم داده و هوش [...]