پیش امکانسنجی سه طرح تولید “دستگاه لوله مغزی...

مطالعات پیش امکانسنجی طرح‏های تولید سه تجهیز”دستگاه لوله مغزی سیار”، “کلاف لوله مغزی” و “موتور درون چاهی”،که توسط سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی به پژوهشکده [...]