آموزش علمی – کاربردی

آموزش های علمی کاربردی با هدف تربیت منابع انسانی برخوردار از دانش و توانمندی های مورد نیاز صنایع و با تأکید بر کاربردی بودن دوره ها طراحی و ارائه می شوند. تعدادی از دوره های اختصاصی این مرکز، که در مراحل مختلف تدوین، اجرای آزمایشی و تصویب نهائی در دانشگاه جامع می باشند عبارتند از: […]

آموزش تخصصی – کاربردی

در راستای توسعه اهداف آموزشی کشور، مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی، با پشتوانه بیش از ٢۵ سال سابقه ارائه آموزش های عمومی، تخصصی و مدیریتی و با بهره گیری از دپارتمان های تخصصی، طراحی و اجرای دوره های تربیت کارشناس را در حوزه های مختلف مهارتی در دست اجرا دارد. این مرکز با ارائه […]