هر هفته معادل چند ATR در تصادفات رانندگی کشته می‌ش...

با یک حساب سرانگشتی اگر تعداد کشته‌­های حوادث و تصادفات خودرویی را در کشور ۱۵ هزار نفر در سال بدانیم، که یک عدد حداقلی است، به این نتیجه می ‌رسیم [...]