پنجاه و ششمین دوره متره برآورد و صورت وضعیت نویسی ...

مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاه صنعتی شریف، پنجاه و ششمین دوره متره برآورد و صورت وضعیت نویسی را بر طبق سرفصل های زیر برگزار می کند. -کلیات متره [...]