راهنمای انتخاب شعله‌بین (آشکارساز شعله)...

مقدمه صنایع مرتبط با تولید، نگهداری، حمل‌ونقل و استفاده گسترده مواد اشتعال‌پذیر (همانند صنعت نفت، گاز، برق) به‌شدت نیازمند سامانه‌های تشخیص شعله و مقابله سریع با خطرات ناشی از آن [...]