آزمون انواع عدسی طبی

• آزمون انواع عدسی های طبی عدسی های طبی نسب شده بر روی قاب آزمون عدسی های طبی نسب شده بر روی قاب عینک بر اساس استاندارد ملی ISIRI 3968 عدسی های طبی کار شده نبریده آزمون عدسی های طبی کار شده نبریده بر اساس استاندارد های ملی ISIRI 3967 , ISIRI 8715-1 , ISIRI […]

آزمون انواع شیشه ساختمانی

• آزمون انواع شیشه های ساختمانی    شیشه فلوت آزمون انواع شیشه فلوت بر اساس استاندارد ملی ISIRI 10673-2 شیشه مشجر آزمون انواع شیشه مشجر بر اساس استاندارد ملی ISIRI 10673-5  شیشه تخت کششی آزمون انواع شیشه تخت کششی بر اساس استاندارد ملی ISIRI 10673-4  شیشه آبدیده حرارتی (ایمنی) آزمون انواع شیشه آبدیده حرارتی بر […]

آزمون انواع عینک محافظ شخصی چشم

• آزمون انواع عینک های محافظ شخصی چشم عینک های محافظ عینک آفتابی آزمون انواع عینک های آفتابی براساس استاندارد ملی ISIRI 12226و استاندارد EN 1836 که شامل آزمون های اپتیکی، مکانیکی و حرارتی می باشد. عینک اسکی آزمون انواع عینک های اسکی براساس استاندارد ملی ISIRI 8904 و استاندارد DIN EN 174 که شامل […]