مدیران سازمان

  1. مدیران سازمان

دکتر علیرضا آخوندی
ريیس سازمان
تلفن: 67641110-021
ایمیل: sec.sharif@acecr.ac.ir
دورنگار: 66075250-021

دکتر سیدمحمد طباطبایی
رییس پژوهشکده توسعه تکنولوژی
تلفن: 67641210-021
ایمیل: sec.tdins@acecr.ac.ir
دورنگار: 66075250-021

دکتر محسن مردانی
معاون پژوهشی
تلفن: 67641510-021
ایمیل: sec.sharif@acecr.ac.ir
دورنگار: 66075250-021

مهندس حمیدرضا عطائیان
معاون آموزش
تلفن: 67641610-021
ایمیل: sec.sharif@acecr.ac.ir
دورنگار: 66075250-021

دکتر جواد کاظم زاده خویی
معاون پشتیبانی
تلفن: 67641310-021
ایمیل: sec.sharif@acecr.ac.ir
دورنگار: 66075250-021

مهندس اشکان سپهر
معاون پژوهشی پژوهشکده توسعه تکنولوژی
تلفن: 67641210-021
ایمیل: sec.tdins@acecr.ac.ir
دورنگار: 66075250-021

وحدانی غلامرضا

مهندس غلامرضا وحدانی
مدیر اداره پروژه یابی

تلفن:  67641510-021
ایمیل: sec.sharif@acecr.ac.ir
دورنگار: ۶۶۰۷۵250-021

حاجیلو حسینعلی

مهندس حسینعلی حاجیلو
مدیر گروه پژوهشی اتوماسیون

تلفن: ۶۶۰۷۵۶۱۴-021 – ۶۶۰۷۵۶۱۹-021
ایمیل: hivac@jdsharif.ac.ir
دورنگار: ۶۶۰۷۵250-021

مهرنوش بسته نگار

دکتر مهرنوش بسته نگار
مدیر گروه پژوهشی صنایع

تلفن: ۶۶۰۷۵۶35-021
ایمیل: ierg@jdsharif.ac.ir
دورنگار: ۶۶۰۷۵250-021

رفیعی مهر بهنام

مهندس بهنام رفیعی مهر
مدیر گروه پژوهشی فناوری اطلاعات
تلفن: 67641531-021
ایمیل: it@jdsharif.ac.ir
دورنگار: ۶۶۰۲۴۶۲۶-021

غیاثی حسن

مهندس حسن غیاثی
مدیر گروه پژوهشی متالورژی
تلفن: ۶۶۰۷۵۲01-021 – ۶۶۰۵۱۰۵۴-021
ایمیل: met@jdsharif.ac.ir
دورنگار: ۶۶۰۷۵۲۰۰-021

حسن کمالی

مهندس سید حسن کمالی
مدیر گروه پژوهشی مکانیک
تلفن: 66075628-021
ایمیل: mechanic@jdsharif.ac.ir
دورنگار: 66075613-021

مهندس فاطمه حافظی
مدیر گروه پژوهشی خلأ
تلفن : 66075618-021 66075614-021
ایمیل: hivac@jdsharif.ac.ir
دورنگار: ۶۶۰۷۵۶۲۸-021

احسانی ابوذر

مهندس ابوذر احسانی
مدیر مرکز اتوماسیون و ابزار دقیق
تلفن : 660756۱۳-021
ایمیل: automation@jdsharif.ac.ir
دورنگار: ۶۶۰۷۵۶۱۳-021

رضا پویامهندس رضا پویا
مدیر مركز تحقيقات مديريت و نوآوری
تلفن: 66075267-021
ایمیل: sec.sharif@acecr.ac.ir
دورنگار: 66075250-021

صادقی محمد مهندس محمد صادقی
مدیر مرکز کلینیک صنعت
تلفن: ۶۶۰۷۵۶۳۹-021
ایمیل: ICL@jdsharif.ac.ir
دورنگار: ۶۶۰۷۵750-021

کریمی علیرضا

مهندس علیرضا کریمی
مدیر مرکز مهندسی ساخت و تولید
تلفن: 2-۶۶۰۷۵۶۳۱-021
ایمیل: sakht@jdsharif.ac.ir
دورنگار: 2-۶۶۰۷۵۶۳۱-021

مهدی زاده علیمهندس علی مهدی زاده
مدیر مرکز توسعه تکنولوژی

تلفن: ۶۶۰۷۵۶۳۴-021- ۶۶۰۷۵۶۳6-021 – ۶۶۰۱۲۴۲۷-021
ایمیل: t.d.c@jdsharif.ac.ir
دورنگار: ۶۶۰12428-021

بنجخی محسنمهندس محسن بنجخی
سرپرست مرکز اپتیک و میکروالکترونیک
تلفن: ۶۶۰۳۱۹۱۲-021
ایمیل: optic@jdsharif.ac.ir
دورنگار: ۶۶۰۰۹۸۲۱-021

عابدی حمیدرضاحمیدرضا عابدی
مدیر مرکز پدافند غیرعامل
تلفن:۶۶۰۷۵۱۴۲-021 – ۶۶۰۷۵۱۴1-021
ایمیل: padafand@jdsharif.ac.ir
دورنگار:۶۶۰۷۵۱۴۳-021

شرافت خلیل

مهندس خلیل شرافت
مدیر مرکز مکاترونیک و فناوری خلأ
تلفن: ۶۶۰۷۵۶18-021
ایمیل: mechatronic@jdsharif.ac.ir
دورنگار: ۶۶۰۷۵۶13-021

جلال نوریمهندس جلال نوری
مدیر مرکز هوافضا
تلفن: ۶۶۰۷۵011-021
ایمیل: mechatronic@jdsharif.ac.ir
دورنگار: ۶۶۰۷۵250-021

وفا علی

مهندس علی وفا
مدیر مرکز آموزش های تخصصی کاربردی 
تلفن:66075644-021
ایمیل: sec.sharif@acecr.ac.ir
دورنگار: 66075623-021

فهرست