سامانه مدیریت پروژه

 کاربردها:

  • مدیریت پروژه ها تحت وب ( PWA)
  • تهیه شناسنامه و منشور پروژه ها مطابق استاندارد PMBOK
  • کنترل و پایش پیوسته پروژه ها
  • ثبت فعالیت های روزانه
  • سیستم مدیریت و ارجاع وظایف
  • داشبوردها و گزارش های مدیریتی