مهندس خلیل شرافت
مدیر مرکز خدمات تخصصی فنآوری خلأ بالا

فهرست