مهندس فاطمه حافظی
مدیر گروه پژوهشي فناوری خلأ

امرایی راد قاسم

 

مهندس قاسم امرایی راد
عضو هیات علمی گروه پژوهشي فناوری خلأ

آرمان علی

 

مهندس علی آرمان
کارشناس گروه پژوهشي فناوری خلأ

زواریان علی اصغر

 

مهندس علی اصغر زواریان
همکار پروژه گروه پژوهشي فناوری خلأ

فهرست