ربات چرخش و جابجایی سیلندر خودرو

– طراحی و ساخت گريپرهای ربات های ريخته گری موتور

طراحی و ساخت قالب‌های پروگرسيو بوش ياتاقان خودرو

Downhole Motor

موتور درون چاهی

طراحی و ساخت شیرهای کنترلی (Bleed Valve, Check Valve)

فهرست