مهندس حسن غیاثی 
مدیر گروه پژوهشي متالورژی

میرزایی سیما

 

مهندس سیما میرزایی
عضو هیات علمی گروه پژوهشي متالورژی

اشرفیان راحله

 

مهندس راحله اشرفیان
کارشناس گروه پژوهشي متالورژی

طایفه شیرین

 

شیرین طایفه
کارشناس گروه پژوهشي متالورژی

معافی مریم

 

مریم معافی
کارشناس گروه پژوهشي متالورژی

محمد فرخ

 

محمد فرخ
مدیر پروژه گروه پژوهشي متالورژی

معصومی سید محمد

 

سید محمد معصومی
کمک کارشناس گروه پژوهشي متالورژی

فهرست