– نمايش سطح مخازن پالايشگاه نفت در كنار مخزن
– ارسال اطلاعات به صورت سريال به اتاق مونيتورينگ مرکزی
– تنظيم سطوح آلارم
– دريافت اطلاعات توسط شبکه 485 RS