طراحی و احداث(EPC) کارخانه بازیافت اسید کلریدریک به روش تبخیری با ظرفیت یک تن در روز

  1. پروژه ویژه
  2. طراحی و احداث(EPC) کارخانه بازیافت اسید کلریدریک به روش تبخیری با ظرفیت یک تن در روز

 

 

EPC2