ژیروسکوپ فیبر نوری با دقتdeg/h  ۱۰

اندازه گيري چرخش هاي بسيار دقيق و تعيين جهت چرخش وکاربرد درسيستم هاي ناوبري هوايي، زميني و ريلي، موشک هاي تاکتيکي و سيستم هاي هوشمندکنترل پرتاب، جهت گيري و پايدارسازي آنتن ها و دوربين ها، نقشه ‏برداري و هواشناسي، حفر تونل و ساخت جاده، بالگردها و هواپيماهاي بدون سرنشين، جهت‏ يابي کاشت لوله هاي آب و گاز و کابل هاي مخابراتي، شمال ياب

فهرست