ردیابی و کنترل ایستگاه زمینی دریافت اطلاعات ماهواره

  1. پروژه ویژه
  2. ردیابی و کنترل ایستگاه زمینی دریافت اطلاعات ماهواره

ردیابی، کنترل و کالیبراسیون ایستگاه زمینی دریافت تصاویر و اطلاعات از ماهواره

مرکز خدمات تخصصی مکاترونیک