سامانه هاي مبتنی بر اینترنت اشیاء

سامانه هاي مبتنی بر اینترنت اشیاء

  • مشاوره، نظارت و اجراي پروژه هاي كاربردي در حوزه فناوري هاي نوين رادیویی (DSRC، WIFI، BLE، RFID و …)
  • طراحي و پياده سازی کاربردهای مبتنی بر فناوری ارتباطات خودرویی

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات

فهرست