سيستم کنترل خشک کن برقي هواي مصرفي پالايشگاه تهران

  • خشك كن برقي هواي مصرفي در قسمت هاي مختلف پالايشگاه استفاده مي شود. اين قسمت شامل دو فيلتر است كه همواره يكي از فيلترها در حال خشك كردن هوا و فيلتر ديگر در حال احياء است.
    از جمله ويژگيهاي سيستم كنترل جديد عبارتند از:
  • امكان بهره برداري از سيستم به صورت اتوماتيك و دستی
  • امكان تست عملكرد سيستم كنترل توسط اپراتور
  • نمايش مراحل احيا با چراغ سيگنالهاي تهيه شده در روي درب تابلو
  • سهولت تغيير زمان بندي ها و تغيير برنامه كنترل
  • سهولت كار با دستگاه براي اپراتور

مرکز خدمات تخصصی مکاترونیک

گروه پژوهشی اتوماسیون

فهرست