• مطالعه فناوري شناسايي با استفاده از امواج راديويي(RFID) و انتخاب تجهيزات مناسب AEI براي رديابي ناوگان ريلي كشور