• طراحي و ساخت دستگاه اسپات فيس مورد استفاده در خط توليد پوسته موتور

مرکز خدمات تخصصی مکاترونیک

گروه پژوهشی مکانیک

فهرست