محصولات

مشارکت در طرح راه‌اندازی توربوترن

مشاوره و نظارت فني بر ساخت تابلوهاي برق واگن مولد برق

طراحي و ساخت 20 دستگاه يونيت ميكروپروسسوري كنترل دماي توربوترن

فهرست