ثبت اختراع دستگاه اندازه گیری قطر ذرات 1387
ثبت اختراع حسگر 1393
اپتیکی دیجیتال غیر تماسی
ثبت اختراع میکروسکوپ دانش آموزی 1386
ساز فرابنفش شعله در کوره
تشخیص عیوب چشم
ثبت اختراع دستگاه اندازه گیری قطر ذرات 1387
ثبت اختراع طراحی عدسی های ویترکتومی معاینه چشم 1387
گواهی نامه اپتیم 99
NO2
و ساخت دستگاه لنزومتر
Festival Inventions Syria Optics 1382