ثبت اختراع دستگاه اندازه گیری قطر ذرات 1387
ثبت اختراع حسگر 1393
تاییدات و گواهینامه ها
ثبت اختراع میکروسکوپ دانش آموزی 1386
تاییدات و گواهینامه ها
تاییدات و گواهینامه ها
ثبت اختراع دستگاه اندازه گیری قطر ذرات 1387
ثبت اختراع طراحی عدسی های ویترکتومی معاینه چشم 1387
گواهی نامه اپتیم 99
تاییدات و گواهینامه ها
تاییدات و گواهینامه ها
تاییدات و گواهینامه ها