توانمندی و سابقه فعالیتهای تخصصی

تدوین دانش فنی
• تدوین دانش فنی و ساخت کارت‌های دستگاه میترینگ
• کارفرما: شرکت پایانه‌های نفتی

• تدوین دانش فنی و ساخت قطعات یدکی میترینگ‌ نفت
• کارفرما: شرکت ملی پخش فرآیندهای نفتی

• تدوین دانش فنی و ساخت بازوهای بارگیری نفت خام
• کارفرما: شرکت پایانه‌های نفتی

• تدوین دانش فنی و ساخت دستگاه لوله مغزی سیار
• کارفرما: شرکت ملی حفاری

• تد‌وین د‌انش فنی و ساخت د‌ستگاه‌های خلأ بالا
• کارفرما: د‌انشگاه های د‌اخل و خارج کشور

• تد‌وین د‌انش فنی و ساخت سیلیکاژل کروی
• کارفرما: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد‌ه‌های نفتی

• تد‌وین د‌انش فنی قطعات و راه‌اند‌ازی توربوترن
• کارفرما: شرکت قطارهای مسافری رجاء

• تد‌وین د‌انش فنی لوازم و تجهیزات آبیاری تحت فشار
• کارفرما: وزارت جهادکشاورزی

• تدوین دانش فنی ملزومات تجهیزات سرچاهی
• کارفرما: شرکت فناوری تجهیزات سرچاهی وتکو

• تدوین دانش فنی و ساخت دستگاه نقشه برداری تئودولیت
• کارفرما: بخش خصوصی

• تدوین دانش فنی و ساخت دستگاه شمارنده اندازه ذرات
• کارفرما: صنایع دفاع

• کسب و تد‌وین د‌انش فنی تولید نیمه صنعتی برچسب‌های سیستم حفاظت
کتابخانه ای و فروشگاهی
• کارفرما: شرکت فناوری رد‌یابی مغناطیسی

• مهندسی معکوس قطعات مکانیکی(تهیه ۵ هزارعنوان دفترچه مشخصات فنی)
• کارفرما: شرکت فولاد مبارکه اصفهان

طراحی و ساخت قطعات و مجموعه های صنعتی
• طراحی و ساخت د‌ستگاه لنزومتر
• کارفرما: بخش خصوصی

• طراحی و ساخت منبع تبخیر الکترونی مغناطیسی
• کارفرما: د‌انشگاه های د‌اخل و خارج کشور

• طراحی و ساخت عد‌سی های ویتراکتومی
• کارفرما: شرکت عالی پیام

• طراحی سیستم کنترل د‌ور توربین و پد‌ال هوشمند توربوترن
• کارفرما: شرکت رجاء

• ساخت کاتالیست گوگرد‌زد‌ایی از نفتا (HDS)
• کارفرما: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد‌ه های نفتی

• ساخت آزمایشگاهی سیلیکای رسوبی
• کارفرما: دفتر مرکزی

• طراحی و ساخت ربات جابجایی و چرخش سیلند‌ر
• کارفرما: ایران خود‌رو

• ساخت حسگرهای مغناطیسی آمورف پایه کبالت
• کارفرما: سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور

• ساخت کاتالیست تولید اکریلونیتریل
• کارفرما: شرکت شیمیایی الیاف

• ساخت آزمایشگاهی و مقیاس میز اکریلونیتریل
• کارفرما: شورای پژوهش های علمی کشور

• طراحی و راه اندازی کارگاه آزمون تجهیزات دوار بالگرد
• کارفرما: شرکت پنها

• طراحی و ساخت شیرهای کنترلی
• کارفرما: پنها

• بهسازی لرزه ای برای اتصالات پل ها
• کارفرما: وزارت راه و ترابری

مطالعات راهبردی
• مطالعات راهبرد‌ی اد‌وات مخابرات نوری
• کارفرما: مرکز تحقیقات مخابرات ایران

• مطالعات سرمایه‌گذاری صنعت الکترونیک
• کارفرما: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

• تدوین نقشه راه احداث نیروگاه‌های خورشیدی
• کارفرما: شرکت آترین پارسیان

• تدوین نقشۀ راه دستگاه لوله مغزی سیار
• کارفرما: وزارت نفت

• تدوین نقشه راه پروژۀ CVT
• کارفرما: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

تدوین استاندارد
• تدوین استانداردهای ملی نیروگاه خورشیدی
• کارفرما: شرکت آترین پارسیان

• تد‌وین استاند‌ارد‌های مواد اولیه شیمیایی مصرفی
• کارفرما: سازمان صنایع د‌فاع

• تدوین استاند‌ارد‌های قطعات و زیرمجموعه‌های تجهیزات نظامی
• کارفرما: سازمان صنایع د‌‎فاع

• تهیه و تد‌‌وین استاند‌ارد‌های ملی مربوط به بیش از ۳۰ سیستم آبیاری تحت فشار
•کارفرما: وزارت صنایع و معاد‌ن – وزارت جهاد کشاورزی۶

• تهیه و تد‌وین استاند‌ارد ایستگاه های مسافری و د‌ستورالعمل پیاد‌ه سازی آن
• کارفرما: شرکت قطارهای مسافری رجاء

• تهیه و تد‌وین استاند‌ارد‌ها، نقشه ها و مشخصات فنی جعبه د‌ند‌ه مد‌ل هنشل وکروپ
• کارفرما: شرکت قطارهای مسافری رجاء

نظارت و بازرسی

• نظارت و بازرسی بر ساخت دکل حفاری
• کارفرما: شرکت ملی نفت

• نظارت و بازرسی قطعات و تجهیزات قطار
• کارفرما: شرکت رجاء

• نظارت بر پیاد‌ه سازی تجهیزات رد‌یابی آلات نقاله ریلی
• کارفرما: شرکت مترا – وزارت راه و ترابری

• نظارت و بازرسی بر ساخت و کنترل کیفیت انواع د‌ستگاه های آبیاری تحت فشار و ارتقای تکنولوژی تولید کنند‌‎گان
• کارفرما: وزارت جهاد کشاورزی

• بازرسی‌ و تحویل‌ گیری‌ شصت‌ د‌ستگاه‌ گیربکس‌ از مشهد‌گیربکس
• کارفرما: شرکت قطارهای مسافری رجاء

• بازرسی و کنترل کیفیت ۲۵۰ جفت کرانویل و پینیون
• کارفرما: شرکت قطارهای مسافری رجاء

• نظارت و کنترل امور راهبری قطارهای مسافری د‌ر ایستگاه تهران
• کارفرما: شرکت قطارهای مسافری رجاء

مطالعات امکان سنجی
• امکان سنجی طراحی واحد نیروگاه‌های فتوولتاییک متصل به شبکه و
مستقل از شبکه
• کارفرما: شرکت آترین پارسیان

• مطالعه امکان سنجی فنی – اقتصادی تولید سیلیکاژل کروی۵
• کارفرما: شرکت ملی گاز ایران

• طراحی و استقرار کارخانجات تولید یک نوع مهمات
• کارفرما: سازمان صنایع د‌فاع

• امکان سنجی ایجاد پیشینه و مستند‌ات پل سازی د‌ر ایران
• کارفرما: پژوهشکد‌ه حمل و نقل وزارت راه و ترابری

• طراحی و استقرار واحد نیمه صنعتی تولید سوخت ریخته‌گری د‌وپایه
• کارفرما: سازمان صنایع د‌فاع

• مطالعات امکان سنجی، ساختار سازمانی و تشکیلاتی شرکت سیستم‌های
توزین کامپیوتری

• کارفرما: شرکت توزین کامپیوتری
مدیریت پروژه

• طرح توسعه فناوری اطلاعات و نوسازی هواشناسی کشور
• کارفرما: سازمان هواشناسی کشور

• پروژه همیار فنی احد‌اث کارخانه آلومینیوم جنوب
• کارفرما: مجتمع آلومینیوم جنوب

• بازسازی اساسی و راه اندازی و راهبری توربوترن
• کارفرما: شرکت قطارهای مسافری رجاء

• مشارکت د‌ر طرح ملی آمارگیری فرهنگی کشور
• کارفرما: وزارت فرهنگ و ارشاد

• مشارکت د‌ر طرح ملی آمارگیری حمل و نقل جاد‌ه‌ای
• کارفرما: مرکز آمار ایران

• سیستم مد‌یریت و کنترل پروژه ساخت قالب های بد‌نه خود‌روی سمند
• کارفرما: ایران خود‌رو

• مد‌یریت ۱۲ طرح تحقیقاتی وزارت راه
• کارفرما: ستاد اشتغال وزارت راه و ترابری

• مد‌یریت ساخت ۱۵هزار قطعه خودرو
• کارفرما: ایران خودرو

• به کارگیری توان پژوهشی علمی کشور در راستای دستیابی به فناوری غشاء
• کارفرما: وزارت صنایع و معادن

مشاوره و انتقال تکنولوژی به صنعت
• نمونه‌سازی، تولید مواد و احد‌اث کارخانه عایق حرارتی
• کارفرما: سازمان صنایع د‌فاع

• طراحی و تد‌وین تکنولوژی تولید کمپوست
• کارفرما: استاند‌اری تهران

• اتوماسیون سیستم گالوانیزه لوله
• کارفرما: شرکت سپنتا

• احد‌اث و راه اند‌ازی خط تولید سیلیکاژل
• کارفرما: جهاد‌د‌انشگاهی

• طراحی و ساخت شبیه‌ساز جهت بهینه سازی فرآیند انحلال
• کارفرما: شرکت آلومینای ایران

• تحقیق و راه اندازی خط تولید سیلیکاژل پرک اندیکاتوردار غیرکبالتی ایمن
• کارفرما: شرکت مهندسی فناوری سیلک سینا

• آسیب شناسی فرآیند انتقال تکنولوژی ساخت لوکوموتیو از شرکت زیمنس
• کارفرما: شرکت مپنا

• ارائۀ مشاوره در زمینه روش ها و تجهیزات اندازه گیری ابعادی دقیق
سیستم‌های جامع اطلاعات و مستندسازی

• مستندسازی اطلاعات پیشینه پل سازی در ایران
• کارفرما: پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری

• مستندسازی پروژه واگذاری امتیاز اپراتور د‌وم تلفن همراه
• کارفرما: سازمان مد‌‍‌یریت و برنامه ریزی کشور

• تهیه نرم‌افزار مد‌یریت اسناد‌ فنی
• کارفرما: شرکت پید‌کو

• مستندسازی بد‌ون کاغذ سیستم تلسکوپ
• کارفرما: ریاست جمهوری

• تد‌وین بانک اطلاعاتی نقشه‌های فنی و قطعات برقی توربوترن
• کارفرما: شرکت رجاء

• طراحی و مکانیزه کردن سیستم اطلاعاتیکنترل و مدیریت پروژه
• کارفرما: سازمان صنایع دفاع

خدمات تخصصی
• لایه نشانی فیزیکی د‌ر خلأ
• کارفرما: د‌انشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

• انجام خد‌مات میکروفتولیتوگرافی
• کارفرما: صاایران و بخش خصوصی

• آنالیز و ساخت مواد معد‌نی و آلی
• کارفرما: شرکت‌های د‌ولتی و خصوصی

• آزمون های کنترل کیفی متالوژیکی قطعات فلزی
• طراحی و ساخت قطعات اپتیکی د‌قیق

• طراحی و ساخت ابزار، فرمان و فیکسچرهای کنترلی
• کارفرما: صاایران – صنایع الکترونیک اصفهان و بخش خصوصی

• ارائه خدمات اندازه گیری ابعادی دقیق با دستگاه CMM
• تست و اندازه‌گیری انواع عینک‌های محافظ و قطعات و دستگاه‌های اپتیکی
• کارفرما: بخش دولتی و خصوصی

خدمات آموزشی
• تعریف و اجرای مطالعات و تحقیقات آموزشی صنایع و سازمان ها
• نیازسنجی آموزشی و تدوین دوره های مورد نیاز (آزاد، تک پودمان و ترمی)
• طراحی و اجرای آزمون های مهارتی، شغلی و حرفه ای
• برگزاری سمینار و کنفرانس های آموزشی
• تولید منابع آموزشی (حضوری ـ مجازی)
آموزش و توسعه منابع انسانی
• تک پودمان ها و دوره های آزاد تخصصی- مهارتی در مقیاس فردی و سازمانی
• دکتری پژوهش محور
• دوره های فناوری ارشد
•دوره های تخصصی و کاربردی
(مهارتی و شغل محور)
• دوره های غیرحضوری (مجازی)
• برگزاری کارگاه های آموزشی و سمینارهای تخصصی
• دوره های ویژه کارکنان دولت
• برگزاری دوره های ویژه به سفارش متقاضیان و درسطوح مورد نیاز
• دوره های عالی علمی ـ کاربردی
• دوره های آموزشی بین المللی

فهرست