• تدوین استانداردهای ملی نیروگاه خورشیدی
• کارفرما: شرکت آترین پارسیان

• تد‌وین استاند‌ارد‌های مواد اولیه شیمیایی مصرفی
• کارفرما: سازمان صنایع د‌فاع

• تدوین استاند‌ارد‌های قطعات و زیرمجموعه‌های تجهیزات نظامی
• کارفرما: سازمان صنایع د‌‎فاع

• تهیه و تد‌‌وین استاند‌ارد‌های ملی مربوط به بیش از ۳۰ سیستم آبیاری تحت فشار
•کارفرما: وزارت صنایع و معاد‌ن – وزارت جهاد کشاورزی

• تهیه و تد‌وین استاند‌ارد ایستگاه های مسافری و د‌ستورالعمل پیاد‌ه سازی آن
• کارفرما: شرکت قطارهای مسافری رجاء

• تهیه و تد‌وین استاند‌ارد‌ها، نقشه ها و مشخصات فنی جعبه د‌ند‌ه مد‌ل هنشل وکروپ
• کارفرما: شرکت قطارهای مسافری رجاء