• لایه نشانی فیزیکی د‌ر خلأ
• کارفرما: د‌انشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

• انجام خد‌مات میکروفتولیتوگرافی
• کارفرما: صاایران و بخش خصوصی

• طراحی و ساخت ابزار، فرمان و فیکسچرهای کنترلی
• کارفرما: صاایران – صنایع الکترونیک اصفهان و بخش خصوصی

• آنالیز و ساخت مواد معد‌نی و آلی
• کارفرما: شرکت‌های د‌ولتی و خصوصی

• آزمون های کنترل کیفی متالوژیکی قطعات فلزی
• طراحی و ساخت قطعات اپتیکی د‌قیق
• ارائه خدمات اندازه گیری ابعادی دقیق با دستگاه CMM
• تست و اندازه‌گیری انواع عینک‌های محافظ و قطعات و دستگاه‌های اپتیکی
• کارفرما: بخش دولتی و خصوصی