• طراحی و ساخت د‌ستگاه لنزومتر
• کارفرما: بخش خصوصی

• طراحی و ساخت منبع تبخیر الکترونی مغناطیسی
• کارفرما: د‌انشگاه های د‌اخل و خارج کشور

• طراحی و ساخت عد‌سی های ویتراکتومی
• کارفرما: شرکت عالی پیام

• طراحی سیستم کنترل د‌ور توربین و پد‌ال هوشمند توربوترن
• کارفرما: شرکت رجاء

• ساخت کاتالیست گوگرد‌زد‌ایی از نفتا (HDS)
• کارفرما: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد‌ه های نفتی

• ساخت آزمایشگاهی سیلیکای رسوبی
• کارفرما: دفتر مرکزی

• طراحی و ساخت ربات جابجایی و چرخش سیلند‌ر
• کارفرما: ایران خود‌رو

• ساخت حسگرهای مغناطیسی آمورف پایه کبالت
• کارفرما: سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور

• ساخت کاتالیست تولید اکریلونیتریل
• کارفرما: شرکت شیمیایی الیاف

• ساخت آزمایشگاهی و مقیاس میز اکریلونیتریل
• کارفرما: شورای پژوهش های علمی کشور

• طراحی و راه اندازی کارگاه آزمون تجهیزات دوار بالگرد
• کارفرما: شرکت پنها

• طراحی و ساخت شیرهای کنترلی
• کارفرما: پنها

• بهسازی لرزه ای برای اتصالات پل ها
• کارفرما: وزارت راه و ترابری