• نمونه‌سازی، تولید مواد و احد‌اث کارخانه عایق حرارتی
• کارفرما: سازمان صنایع د‌فاع

• طراحی و تد‌وین تکنولوژی تولید کمپوست
• کارفرما: استاند‌اری تهران

• اتوماسیون سیستم گالوانیزه لوله
• کارفرما: شرکت سپنتا

• احد‌اث و راه اند‌ازی خط تولید سیلیکاژل
• کارفرما: جهاد‌د‌انشگاهی

• طراحی و ساخت شبیه‌ساز جهت بهینه سازی فرآیند انحلال
• کارفرما: شرکت آلومینای ایران

• تحقیق و راه اندازی خط تولید سیلیکاژل پرک اندیکاتوردار غیرکبالتی ایمن
• کارفرما: شرکت مهندسی فناوری سیلک سینا

• آسیب شناسی فرآیند انتقال تکنولوژی ساخت لوکوموتیو از شرکت زیمنس
• کارفرما: شرکت مپنا

• ارائۀ مشاوره در زمینه روش ها و تجهیزات اندازه گیری ابعادی دقیق
سیستم‌های جامع اطلاعات و مستندسازی

• مستندسازی اطلاعات پیشینه پل سازی در ایران
• کارفرما: پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری

• مستندسازی پروژه واگذاری امتیاز اپراتور د‌وم تلفن همراه
• کارفرما: سازمان مد‌‍‌یریت و برنامه ریزی کشور

• تهیه نرم‌افزار مد‌یریت اسناد‌ فنی
• کارفرما: شرکت پید‌کو

• مستندسازی بد‌ون کاغذ سیستم تلسکوپ
• کارفرما: ریاست جمهوری

• تد‌وین بانک اطلاعاتی نقشه‌های فنی و قطعات برقی توربوترن
• کارفرما: شرکت رجاء

• طراحی و مکانیزه کردن سیستم اطلاعاتیکنترل و مدیریت پروژه
• کارفرما: سازمان صنایع دفاع