• امکان سنجی طراحی واحد نیروگاه‌های فتوولتاییک متصل به شبکه و مستقل از شبکه
• کارفرما: شرکت آترین پارسیان

• مطالعه امکان سنجی فنی – اقتصادی تولید سیلیکاژل کروی
• کارفرما: شرکت ملی گاز ایران

• طراحی و استقرار کارخانجات تولید یک نوع مهمات
• کارفرما: سازمان صنایع د‌فاع

• امکان سنجی ایجاد پیشینه و مستند‌ات پل سازی د‌ر ایران
• کارفرما: پژوهشکد‌ه حمل و نقل وزارت راه و ترابری

• طراحی و استقرار واحد نیمه صنعتی تولید سوخت ریخته‌گری د‌وپایه
• کارفرما: سازمان صنایع د‌فاع

• مطالعات امکان سنجی، ساختار سازمانی و تشکیلاتی شرکت سیستم‌های
توزین کامپیوتری
• کارفرما: شرکت توزین کامپیوتری – مدیریت پروژه

• طرح توسعه فناوری اطلاعات و نوسازی هواشناسی کشور
• کارفرما: سازمان هواشناسی کشور

• پروژه همیار فنی احد‌اث کارخانه آلومینیوم جنوب
• کارفرما: مجتمع آلومینیوم جنوب

• بازسازی اساسی و راه اندازی و راهبری توربوترن
• کارفرما: شرکت قطارهای مسافری رجاء

• مشارکت د‌ر طرح ملی آمارگیری فرهنگی کشور
• کارفرما: وزارت فرهنگ و ارشاد

• مشارکت د‌ر طرح ملی آمارگیری حمل و نقل جاد‌ه‌ای
• کارفرما: مرکز آمار ایران

• سیستم مد‌یریت و کنترل پروژه ساخت قالب های بد‌نه خود‌روی سمند
• کارفرما: ایران خود‌رو

• مد‌یریت ۱۲ طرح تحقیقاتی وزارت راه
• کارفرما: ستاد اشتغال وزارت راه و ترابری

• مد‌یریت ساخت ۱۵هزار قطعه خودرو
• کارفرما: ایران خودرو

• به کارگیری توان پژوهشی علمی کشور در راستای دستیابی به فناوری غشاء
• کارفرما: وزارت صنایع و معادن