• مطالعات راهبرد‌ی اد‌وات مخابرات نوری
• کارفرما: مرکز تحقیقات مخابرات ایران

• مطالعات سرمایه‌گذاری صنعت الکترونیک
• کارفرما: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

• تدوین نقشه راه احداث نیروگاه‌های خورشیدی
• کارفرما: شرکت آترین پارسیان

• تدوین نقشۀ راه دستگاه لوله مغزی سیار
• کارفرما: وزارت نفت

• تدوین نقشه راه پروژۀ CVT
• کارفرما: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران