• نظارت و بازرسی بر ساخت دکل حفاری
• کارفرما: شرکت ملی نفت

• نظارت و بازرسی قطعات و تجهیزات قطار
• کارفرما: شرکت رجاء

• نظارت بر پیاد‌ه سازی تجهیزات رد‌یابی آلات نقاله ریلی
• کارفرما: شرکت مترا – وزارت راه و ترابری

• نظارت و بازرسی بر ساخت و کنترل کیفیت انواع د‌ستگاه های آبیاری تحت فشار و ارتقای تکنولوژی تولید کنند‌‎گان
• کارفرما: وزارت جهاد کشاورزی

• بازرسی‌ و تحویل‌ گیری‌ شصت‌ د‌ستگاه‌ گیربکس‌ از مشهد‌گیربکس
• کارفرما: شرکت قطارهای مسافری رجاء

• بازرسی و کنترل کیفیت ۲۵۰ جفت کرانویل و پینیون
• کارفرما: شرکت قطارهای مسافری رجاء

• نظارت و کنترل امور راهبری قطارهای مسافری د‌ر ایستگاه تهران
• کارفرما: شرکت قطارهای مسافری رجاء