زمینه های فعالیت

دوره های آموزشی ept، حقوق کاربردی، قوانین خسارت تاخیر تأدیه در احکام، قوانین اسناد تجاری (چک و سفته)

[post_thumbnail]