تقدیرنامه‌ها

  1. تقدیرنامه‌ها
taghdir kharazmi CVT
3 1
10
13 Kharizmi
12 Kharizmi
12
NO2
09 Kharizmi 1
08 Kharizmi
07 Kharizmi
21 Kharizmi ECO 02
21 Kharizmi ISESCO
01 Defa
02 Defa fiuz
Majul 01
1382 Vazir Naf
defa ghadrdani
Naft 1393
Festival Inventions Syria Optics 1382
Festival Inventions Syria Vacuum 1382