مهندس ابوذر احسانی
مدیر مرکز خدمات تخصصی اتوماسیون و ابزار دقیق

حامد جباري

 

مهندس حامد جیاری
کارشناس مرکز خدمات تخصصی اتوماسیون و ابزار دقیق

فراهانی محمدمهدی

 

مهندس محمد مهدی فراهانی 
کارشناس

حمیدی منفرد محمد

 

محمد حمیدی منفرد 
کارشناس مرکز خدمات تخصصی اتوماسیون و ابزار دقیق

فهرست