زمینه های فعالیت

  • حوزه کنترل توربین
  • حوزه تست توربین
  • حوزه کنترل ریلی

DSC 4631 scaled