برخی از سوابق و تجربيات

  • طراحی و ساخت تست توربوشفت LTC4B
  • طراحی و ساخت تست توربوشفت T55
  • طراحی و ساخت تست توربوشفت PT6T
  • طراحی و ساخت تست توربوشفت T400
  • طراحی و ساخت تست توربوشفت C20
  • تدوین دانش فنی و راه اندازی سیستم های برق و کنترل قطار توربوترن
  • ارائه طرح سیستم کنترل مدرن برای واگن های مسافری
  • طراحی سیستم کنترل لغزش لوکوموتیو

rel 1

نیاز به راهنمایی دارید؟