زمینه های فعالیت

 • شناخت و کنترل آلودگی منابع آب، خاک و هوا
 • بررسی جریان مواد و انرژی در فعالیت های صنعتی
 • مشاوره در بهسازی فرآیند، صرفه جویی و ذخیره انرژی
 • انرژی های نو و سوخت های بازیافتی
 • ارزیابی چرخه عمر محصولات و خدمات 14046 ISO
 • کنترل آلودگی های حاصل از مواد زائد جامد
 • تدوین برچسب سبز eco-label
 • ارزیابی و محاسبه میزان ردپای کربن (Carbon Footprint) در فرایندهای صنعتی
 • امکانسنجی اقتصادی طرح های محیط زیستی
 • ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح های صنعتی و خدماتی (EIA)
 • تدوین برنامه عملیاتی مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه
 • برنامه ریزی و استقرار سیستم های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS)
 • طراحی و مشاوره سیستم های تصفیه آب، فاضلاب و شیرابه
 • طراحی و ساخت محل دفن پسماند عادی و ویژه
 • طراحی و مشاوره در ساخت سیستم های بازیافت
 • طراحی و راه اندازی واحدهای کمپوست و ورمی کمپوست
 • تکمیل فرم های مربوط به برنامه عملیاتی مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه بر اساس قانون مدیریت پسماندها
1615960933 8
1615960900 7