دستگاه ذوب ريسی تحت گاز محافظ (Protective Gas Melt Spinner)

سيستم لايه نشانی با ليزر پالسی مدل LTS

سیستم لایه‌نشانی مگنترون اسپاترینگ در خلأ بالا مدل MSS

سیستم کامل لایه نشانی و زدایش مجهز به چشمه یون، تفنگ الکترونی، منبع تبخیر حرارتی و کاتداسپاترینگ مدل‌های ITS و IDS

سیستم لایه‌نشانی تبخیر در خلأ بالا مدل‌های ETS و EDS

تجهیزات جانبی

فهرست