اعضاء

مهندس فاطمه حافظی
        مدیر گروه 

اعضاء

مهندس خلیل شرافت
    کارشناس ارشد

   اعضاء

مهندس کوروس حمزه
         مشاور

زواریان علی اصغر

مهندس علی اصغر زواریان
            مشاور 

اعضاء

مهندس قاسم امرایی راد
    عضو هیات علمی 

آرمان علی

مهندس علی آرمان
  کارشناس ارشد 

مریم صالحی 05

مهندس مریم صالحی
    کارشناس ارشد