• ارائه مشاوره و خدمات مدیریت، بازرگانی و تکنولوژی به مشتریان
• آسیب شناسی، بهینه سازی بهبود فرآیندو تجهیزات تولیدی
• تدوین دانش فنی و مشاوره در زمینه انتقال تکنولوژی
• انجام پروژه های صنعتی در زمینه های جدید فرم دهی، ماشینکاری، پرسکاری و ریخته گری

فهرست