• طراحي و ساخت سيستم هاي اپتيكي مورد استفاده در صنعت، پزشكي و چشم پزشكي مانند لنزومتر، چارت پروژكتور، رفراكتومتر، ميكروسكوپ اتاق عمل، فورميرور
  • طراحي و ساخت سيستم هاي اندازه گيري مبتني بر اپتیك و پردازش تصوير
  • طراحي و ساخت دستگاه ذره شمار لیزری
  • طراحي و ساخت شعله بین فرابنفش کوره
  • طراحي و ساخت مجموعه عدسی کروی
  • طراحي و ساخت دستگاه هاي همراستاساز ليزري
  • طراحي و ساخت ميكرومتر اپتيكي ديجيتال
  • طراحی و ساخت اتوکلیماتورنوری

[post_thumbnail]