مهندس بهنام رفیعی مهر
مدیر گروه پژوهشي فناوری اطلاعات

شایان راد زینب

 

مهندس زینب شایان راد
کارشناس گروه پژوهشي فناوری اطلاعات

کاموسی زینب

 

مهندس زینب کاموسی
کارشناس گروه پژوهشي فناوری اطلاعات

فهرست