معرفی

شرکت جهش صنعت به عنوان یکی از شرکت های قدیمی مجموعه سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و پژوهشکده توسعه تکنولوژی از ابتدای سال 1400با رویکرد و برنامه ی جدید شروع به فعالیت می کند و به عنوان یک شرکت مادرتخصصی تمام فعالیتهای تولیدی این سازمان در قالب شرکت، به جهش صنعت منتقل می شود.

ساختار شرکت

0101010101