بنجخی e1613453228148

محسن بنجخی

سرپرست مرکز خدمات تخصصی اپتیک
محرمی

محمد محرمی

کارشناس
مردی

مهرداد مردی

کارشناس
عبودیت

محمد عبودیت

کارشناس آزمایشگاه اپنیک
بهمن

بهمن کریمی

کارشناس