مرکز آموزش های مهارتی پیشرفته

  1. مرکز آموزش های مهارتی پیشرفته
مرکز آموزش های مهارتی پیشرفته

دوره‌های آموزشی

اخبار

آیتمی وجود ندارد

مشتریان سازمان

[awesomelogos 1]

مرکز آموزش های مهارتی پیشرفته

دوره‌های آموزشی

اخبار

تفاهم نسبی لازمه رسیدن جامعه به سرمنزل مقصود است

تفاهم نسبی لازمه رسیدن جامعه به سرمنزل مقصود است

توسعه فرهنگ گفت و گو نیاز جامعه امروز است

توسعه فرهنگ گفت و گو نیاز جامعه امروز است

کتاب "اقتصاد مهندسی" توسط انتشارات سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف منتشر شد

کتاب “اقتصاد مهندسی” توسط انتشارات سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف منتشر شد

مشتریان سازمان

[awesomelogos 1]