معرفی

طی مجوز شماره99/39/318/ص مورخ 99/7/9 با موافقت معاون جهاددانشگاهی و رئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان،مرکز نوآوری و شتابدهی (مرکز منش) با زمینه فعالیت “هوش مصنوعی در اینترنت اشیاء” در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف آغاز به کار نمود.

مرکز منش در راستای سیاست های علمی، صنعتی و فناوری کشور، تسهیل و نظاممندسازی فرآیند انتقال فناوری و تجاری سازی ایده ها و دستاوردهای پژوهشی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف و نیز پیاده سازی و نهادینه سازی فرآیند نوآوری با بهره مندی از متخصصین توانمند، دانشجویان خلاق و شرکت های فعال و صنعتی تاسیس شده است.

ایجاد ساختاری برای شناسایی، رصد و توسعه فناوری و تولید محصولات دانش بنیان، بازاریابی و توسعه بازار برای محصولات شرکت ها، تجزیه و تحلیل نیازهای صنعت و ایجاد زمینه برای رفع نیازمندی های تحقیق و توسعه ای شرکت ها و صنایع در حال فعالیت، مشارکت و همکاری سرمایه گذاران در طرح و ایده های جدید از جمله خدمات فناوری مرکز منش می باشد.