دکتر علیرضا آخوندی
ريیس
تلفن: 66075230-021
ایمیل: sec.sharif@acecr.ac.ir
دورنگار: 66075250-021

دکتر مهرنوش بسته نگار
دبیر

تلفن: ۶۶۰۷۵۶35-021
ایمیل: ierg@jdsharif.ac.ir
دورنگار: ۶۶۰۷۵250-021

دکتر محسن مردانی
عضو حقوقی 
تلفن: 66075011-021
ایمیل: sec.sharif@acecr.ac.ir
دورنگار: 66075250-021

دکتر علیرضا فیض بخش
عضو حقیقی 
تلفن: 66165856-021
ایمیل: alireza_feyz@sharif.edu

دکتر جواد کاظم زاده خویی
عضو حقوقی 
تلفن: 66075267-021
ایمیل: sec.sharif@acecr.ac.ir
دورنگار: 66075250-021

دکتر محمدحسین داورپور
عضو حقیقی
تلفن: 33445050-023
ایمیل: Davarpour@gmail.com

مهندس حمیدرضا عطائیان
عضو حقوقی 
تلفن: 5-66075233-021
ایمیل: sec.sharif@acecr.ac.ir
دورنگار: 66075250-021

دکتر محمد تقی منظوری
عضو حقیقی
تلفن: 66166632 -021
ایمیل: manzuri@sina.sharif.edu

مهندس اشکان سپهر
عضو حقوقی 
تلفن: 66075011-021
ایمیل: sec.tdins@acecr.ac.ir
دورنگار: 66075250-021

مهندس حسین بختیاری
عضو حقوقی
تلفن: 88898036-021
ایمیل: Bakhtiyari@Eshteghal.ir

فهرست